Prezentujemy krótkie omówienia czterech wybranych Rad Seniorów działających w miejscowościach różnej wielkości. Rady te różni sposób powołania, sposób naboru członków, styl działania. Mamy nadzieję, że któryś z modeli okaże się inspiracją i posłuży Państwu jako wzór do twórczego przetworzenia w ramach prac nad powołaniem własnej Rady.

Rada Seniorów w Prudniku

Powstanie

Rada powstała dzięki międzypokoleniowej inicjatywie mieszkańców, którzy złożyli na ręce burmistrza list intencyjny z pomysłem powołania Rady Seniorów. Inicjatorami koncepcji były dwie organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza i Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia, które doprowadziły do „okrągłego stołu” i zawarcia porozumienia między działającymi w Prudniku ngosami. Rada została powołana zarządzeniem burmistrza Prudnika w marcu 2013 roku.

Skład Rady

Rada liczy 12 osób – przedstawicieli 12 organizacji społecznych działających w Prudniku na rzecz środowiska senioralnego. W prace Rady włączane są też osoby, które nie osiągnęły wieku seniorskiego. W Radzie nie ma przedstawicieli wyznaczonych przez samorząd.

Praca Rady

Rada działa według zasad określonych w Statucie danym przez gminę, a oprócz tego posiada własny wewnętrzny regulamin, który szczegółowo wyjaśnia sposób pracy. Rada przygotowała plan pracy na całą kadencję. Co trzy miesiące spotyka się na sesjach, odbywają się także spotkania robocze. Działania rady wspiera wyznaczona do tego koordynatorka, która nie jest członkinią Rady.

Sukces i wkład w życie gminy

Działania Rady spotkały się z uznaniem burmistrza i wielu mieszkańców. Burmistrz przyznał, że rada „ożywiła” jego miasto. Samorząd bardzo chwali sobie współpracę z seniorami. Rada opracowała i wdrożyła projekt „Pudełko życia”, opracowała założenia prudnickiej Karty Seniora i zainicjowała stworzenie dwóch siłowni plenerowych dla wszystkich mieszkańców. Jest inicjatorem konferencji i spotkań uniwersytetów trzeciego wieku oraz rad seniorów. Współrealizowała konsultacje społeczne dotyczące projektu rewitalizacji parku miejskiego, tworząc koncepcję jego przekształcenia, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Z okazji Dnia Seniora organizuje imprezę integracyjną – „Rajd Starucha”. Zabiega u burmistrza o utworzenie dziennego domu pobytu, inwestycji bardzo potrzebnej mieszkańcom Prudnika. Rada przyczyniła się do zjednoczenia środowiska organizacji pozarządowych Prudnika.
Strona WWW: http://sploprudnik.pl/splo-rada.html

Rada Seniorów w Prudniku

Rada Seniorów w Prudniku

Rada Seniorów w Płocku

Powstanie

Rada powstała z inicjatywy samorządu, który zwrócił się z tym pomysłem do organizacji pozarządowych. Rada została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka we wrześniu 2012 roku.

Skład Rady

Rada liczy 13 członków. Są to przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska seniorskiego, którzy w odpowiedzi na zaproszenie prezydenta zgłosili się do udziału w Radzie. Członkowie Rady powinni osiągnąć minimum 50 rok życia, chociaż nie jest to zastrzeżone w regulaminie. W skład Rady wchodzi także Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Praca Rady

Rada działa w oparciu o przygotowany roczny plan działań. Raz w miesiącu odbywają się sesje rady. Posiedzenia robocze zwołuje się w Płockim Centrum Organizacji Pozarządowych, te z udziałem władz miasta – w sali Rady Miejskiej. W Centrum Organizacji Pozarządowym miasta został wyznaczony pracownik do obsługi Rady, który prowadzi dokumentacje, może też przyjmować interesantów. Rada zbiera informacje o potrzebach wśród organizacji, które reprezentują jej członkowie, nie prowadzi dyżurów dla mieszkańców.

Sukcesy i wkład w życie miasta

Rada przyczyniła się do zainicjowana konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” oraz Płockiej Karty Seniora, dającej seniorom zniżki w wielu punktach usługowych. Rada organizuje Senioriadę – przegląd twórczości artystycznej grup seniorskich oraz Targi Seniora. Konsultuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, żeby ułatwić seniorom dotarcie do szpitala. Czyni też starania o stworzenie poradni geriatrycznej, bardzo potrzebnej w mieście.

Płocka Rada Seniorów

Płocka Rada Seniorów

Rada Seniorów w Nysie

Powstanie

Z pomysłem stworzenia Rady Seniorów zwróciła się do Związku Emerytów i Rencistów w Nysie pani Joanna Wiech, kierowniczka Dziennego Domu Pobytu w Nysie. Rada została powołana Uchwałą Rady Miasta w sierpniu 2012 roku

Skład Rady

Rada Seniorów liczy aż 23 członków, tylu ile Rada Miejska. W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska seniorskiego, wybrani w tajnym głosowaniu. Wszyscy członkowie Rady muszą mieć ukończony 50 rok życia. W Radzie nie ma przedstawicieli powołanych przez samorząd.

Praca Rady

Spotkania robocze Rady odbywają się w dziennym domu pobytu. Dyżury dla mieszkańców radni pełnią w DDP oraz w siedzibach swoich organizacji. W gminie istnieje Pełnomocnik ds. Rady Seniorów, funkcję tę pełni kierowniczka Dziennego Domu Pobytu w Nysie.

Sukcesy i wkład w życie miasta

Seniorzy na uroczystej sesji poprzedzającej faktyczne powołanie Rady Seniorów złożyli na ręce pani Burmistrz 21 postulatów, od których zaczęło się tworzenie gminnej strategii na rzecz osób starszych. Rada Seniorów wywierała również naciski mające na celu zatrzymanie w Nysie placówki Narodowego Funduszy Zdrowia, dzięki czemu mieszkańcy nie jeżdżą do oddalonego o 50 kilometrów Opola. Rada wywalczyła utworzenie dodatkowego przystanku autobusowego w miejscu, w którym brakowało go mieszkańcom oraz przyczyniła się do utworzenia… skateparku. Wywalczyła przywrócenie wygodnej dla wszystkich numeracji autobusów miejskich. Jest w trakcie działań zmierzających do utworzenia mieszkań chronionych dla samotnych osób starszych. Organizuje w mieście Dni Seniora.

Rada Seniorów w Lublinie

Powstanie

Rada Seniorów powstała w Lublinie z inicjatywy samorządu. W listopadzie 2011 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta powołano Społeczną Radę Seniorów. W II kadencji 2015 -2019 roku działa jako Rada Seniorów Miasta Lublin, ma też statut nadany przez Prezydenta.

Skład Rady

Społeczna Rada Seniorów powołana w 2011 roku liczyła 5 osób – czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz przedstawiciela Miasta, który pełnił funkcję sekretarza. Rada Seniorów Miasta Lublin powołana w 2015 roku liczy 14 członków – dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz czterech przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta – to jest Dyrektora Wydziału Kultury, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciela Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Praca Rady

Rada spotyka się na sesjach co dwa miesiące, w międzyczasie konsultuje projekty w bezpośrednich kontaktach pomiędzy członkami (np. drogą mailową). Działa według ustalonego planu pracy. Prowadzi raz w tygodniu dyżury dla mieszkańców. Swoje dyżury ma także Pełnomocnik ds. osób starszych.

Lubelska Rada Seniorów

Lubelska Rada Seniorów

Sukcesy i wkład w życie miasta

W 2012 r. Rada zainicjowała konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”, który został wpisany przez Rzecznika Spraw Obywatelskich do Złotej Księgi Dobrych Praktyk. Organizuje miejskie wydarzenia dla seniorów takie jak Lubelskie Dni Seniora, podczas których seniorzy odbierają od Prezydenta klucze do miasta, oraz Dni Solidarności Międzypokoleniowej. Zrealizowała pokaz mody „Odczaruj jesień życia”, w ramach którego seniorzy występowali w centrum handlowym. Rada współprowadziła konsultacje społeczne miejskiej przestrzeni we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.