PISMO

Pismo „Polityka Senioralna” to jedyny w Polsce magazyn poświęcony wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa i projektowaniem polityk senioralnych na poziomie lokalnym i systemowym.

Pismo ma charakter ekspercki, ale nie naukowy, i jest przeznaczone dla samorządowców, urzędników, aktywistów organizacji senioralnych, pracowników sektora wsparcia społecznego oraz innych osób mających wpływ na tworzenie rozwiązań korzystnych dla rosnącej grupy osób starszych, których w kolejnych latach i dekadach będzie w naszym kraju przybywać.

„Polityka Senioralna” ukazuje się w druku w nakładzie 1500 egzemplarzy, a jej wydania elektroniczne w formie pdf są rozsyłane do około 14 000 subskrybentów w całym kraju. Oba wydania są całkowicie bezpłatne.

WYDAWCA

Wydawcą pisma jest Fundacja Zaczyn.
www.zaczyn.org

logo-zaczyn

ZESPÓŁ

Przemysław Wiśniewski

Badacz, nauczyciel akademicki, prezes dyrektor Fundacji Zaczyn, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”, doradca przedsiębiorstw innowacyjnych oraz instytucji publicznych, w przeszłości dziennikarz ekonomiczny.

Zajmuje się innowacjami środowiskowymi oraz innowacjami na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Nauczyciel akademicki i doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem zespołów badawczych, m.in. projektu Greenevo. Autor książki (Nie)zrównane – kobiety w systemie nauki w Polsce (2013), współautor najobszerniejszego opracowania teorii zarządzania Zarządzanie, Organizacja i Organizowanie, pod redakcją prof. Krzysztofa Klincewicza (2013), współautor innych publikacji oraz raportów badawczych. Od 2015 roku redaktor naczelny jedynego w Europie Centralnej pisma eksperckiego poświęconego systemowym wyzwaniom starzenia się społeczeństwa „Polityka Senioralna”. Prelegent licznych konferencji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zarządzania organizacjami, innowacji technologicznych, zarządzania publicznego.

Twórca strategii i prezes zarządu Fundacji Zaczyn, która jest czołową polską organizacją proaktywnie zabiegającą o reformy systemowe w zakresie funkcjonowania społecznego osób starszych. Członek zarządu innych organizacji, a także doradca pro bono licznych przedsięwzięć pozarządowych. Współtwórca największego senioralnego wydarzenia w Polsce, jednocześnie jedynego tego typu na świecie, „Parada Seniorów Dojrzali Wspaniali”. Współtwórca nagrodzonej Złotym Spinaczem kampanii społecznej „Zrozumieć Starość”. Jako jedyny reprezentant środowiska nie sieciowych NGO zasiada w Radzie Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Był ekspertem funduszy grantowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenie zdobywał m. in. w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Transportu, gdzie zajmował się m.in. działaniami komunikacyjnymi. W Centrum Nauki Kopernik współtworzył działania skierowane do środowiska edukatorów formalnych i nieformalnych. Opracował lub brał udział w opracowaniu kilkudziesięciu badań i strategii dla jednostek samorządu terytorialnego. Prowadził również programy organizacji pozarządowych we współpracy z instytucjami centralnymi czy samorządami regionalnymi.

Od kilku lat zajmuje się wspieraniem nowych przedsięwzięć innowacyjnych, zarówno realizowanych przez start-upy jak i dojrzałe przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w inkubacji projektów innowacyjnych na rzecz starzejącego się społeczeństwa – prowadzi działania z zakresu design-thinking oraz doradztwa strategicznego. Wiele z jego działań zakończyło się wdrożeniem produktów i usług na rynek. Jest również komentatorem mediów ogólnopolskich. Przez krótki czas pracował jako rzecznik prasowy Festiwalu „Camerimage” oraz w zespole public-relations Fundacji Synapsis. Jest pomysłodawcą i wydawcą jedynego w Polsce pisma obywatelskiego redagowanego przez senioralnych dziennikarzy „Dojrzali Wspaniali”.

Od lat mieszka w Warszawie, skąd angażuje się w projekty ogólnopolskie i międzynarodowe. Studiował w stolicy oraz w Poznaniu. Prowadził działania organizatorskie o charakterze międzynarodowym, krajowym, jak również realizowane w miejscowościach w niemal wszystkich województwach.

Dr Rafał Bakalarczyk

Badacz, publicysta i działacz społeczny. Współredaktor naczelny pisma Polityka Senioralna i członek zespołu ekspertów Instytutu Polityki  Senioralnej. Związany z Fundacją Zaczyn od 2013 roku.

W swojej aktywności naukowo badawczej zajmuje się przede wszystkim opieką długoterminową, wsparciem opiekunów rodzinnych osób sędziwych i niepełnosprawnych, polityką senioralną i wykluczeniem społecznym. W 2017 roku obronił tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie polityka publiczna na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniona z wyróżnieniem rozprawa doktorska doczekała się wydania w formie publikacji książkowej pt. „Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych z lat 2003-2015”. Autor licznych artykułów naukowych i specjalistycznych w czasopismach naukowych oraz zbiorowych monografiach oraz samodzielnych lub zbiorowych raportów eksperckich. W ostatnich latach interesuje się także kreowaniem i upowszechnianiem innowacji w różnych dziedzinach życia osób starszych. W 2019 roku pracował jako samodzielny referent w międzynarodowym projekcie badawczym EIT Food Consumer Engagement Lab, kierowanym przez prof. Krzysztofa Klincewicza. Projekt odnosił się do sytuacji osób starszych jako konsumentów na rynku żywności i poprzez opracowanie i zastosowanie partycypacyjnej metody tzw. laboratoriów angażowania konsumenta włączał osoby starsze z 4 krajów w proces tworzenia innowacji na rynku produktów spożywczych. Podstawowym obszarem dociekań badawczych Rafała Bakalarczyka pozostają jednak szeroko rozumiane zagadnienia opiekuńcze.

W latach 2018-2020 członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Owocem tej współpracy obok licznych seminariów dyskusyjnych był wspólny raport komisji ekspertów na temat stanu przestrzegania praw osób starszych, w ramach którego – w zespole ds. opieki i zdrowia – Rafał Bakalarczyk współtworzył aneks na temat przestrzegania praw seniorów w sferze opieki. We wcześniejszych latach uczestniczył także w przygotowaniu przez wspomnianą komisję środowiskowego modelu wsparcia osób starszych. W ramach publikacji przygotowanej pod red. Prof. Szatur-Jaworskiej i prof.Piotra Błędowskiego na temat środowiskowego modelu wsparcia osób starszych przygotował rozdział prezentujący rozwiązania szwedzkie. Korespondowało to z zainteresowaniami problematyką skandynawską, które rozwija także od 2011 roku jako członek zespołu eksperckiego Fundacji Naukowej Norden Centrum. Od 2019 roku jest ekspertem ds. polityki społecznej w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, dla którego przygotowuje obecnie raport o polityce publicznej na rzecz opieki nad osobami starszymi. W 2020 roku dołączył też do zespołu ds. Usług Publicznych Forum Idei Klubu Jagiellońskiego. Obok licznych innych aktywności eksperckich za ważne doświadczenie uważa bycie ekspertem w kampanii Instytutu Spraw Obywatelskich na rzecz umożliwienia godzenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczeń z tytułu opieki nad osobami zależnymi oraz realizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich w 2018 roku aplikacji mobilnej dla opiekunów z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez to środowisko.

Z redakcją Polityki Senioralnej związany od początku, czyli od 2015 roku. W przeszłości pracował także w 2011 roku jako sekretarz czasopisma eksperckiego „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” wydawanego przez CPS Dialog przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w latach 2012-2013 jako sekretarz czasopisma naukowego „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” wydawanego przez Instytut Polityki Społecznej UW i Polską Akademię Nauk. Współpracuje z różnymi redakcjami pisząc teksty o charakterze dziennikarskim i publicystycznym. Publikował. m.in. w Więzi, Dzienniku Gazecie Prawnej, Tygodniku Przegląd, Głosie Nauczycielskim, Magazynie Kontakt, portalu OKO.PRESS, Krytyce Politycznej czy Przewodniku Katolickim. Nieraz udziela też wywiadów na temat polityki społecznej i senioralnej, np. dla TOK FM, Polskiego Radia24 czy mediów prasowych.

Życie zawodowo prywatne dzieli między Wrocławiem a Warszawą. Poza polityką społeczną zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Lubi spędzać czas wśród przyrody i w międzypokoleniowym towarzystwie.

Małgorzata Maryl-Wójcik

Absolwentka psychologii. Ukończyła również andragogikę na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2010 związana z organizacjami pozarządowymi. Pracowała dla największych w Polsce w tym: Akademii Rozwoju Filantropii, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji Szkoła Liderów. Brała udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Studentka studiów doktoranckich na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską planuje oprzeć na badaniu miast które zdecydowały się przystąpić do ruchu Age-Friendly Communities. Jej zainteresowania badawcze są skoncentrowane wokół tematu starości, miejskiej rezyliencji, starzenia się miast, aktywizacji osób starszych, twórczego wykorzystywania nowych technologii przez seniorów.

Mówi płynnie po angielsku i francusku.

parada3