24 listopada 2016 r. odbył się IV Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych. W czasie konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Nasz Drobin, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo i Fundację Zaczyn omówiono dobre praktyki współpracy międzysektorowej na rzecz seniorów.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących 55 podmiotów z 21 gmin. Uczestnicy podpisali deklarację powołania zrzeszenia Mazowsze 60+, które skupi jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz Rady Seniorów realnie kształtujące polityki senioralne w wymiarze lokalnym. W następnych tygodniach do porozumienia przystąpiły kolejne podmioty. W połowie grudnia 2016 r. było ich ponad 30, co czyni prosenioralne zrzeszenie największym i najbardziej reprezentatywnym na Mazowszu.
W deklaracji przystąpienia do Porozumienia czytamy:
Porozumienie Samorządów i Organizacji Przyjaznych Starzeniu „Mazowsze 60+”, w skrócie nazywanego Porozumieniem „Mazowsze 60+”, ma charakter międzysektorowego klastra skupiającego jednostki świadomie podchodzące do wyzwań demograficznych, projektującego rozwiązania przyjazne seniorom, realnie prowadzące politykę na rzecz najstarszych mieszkańców w wymiarze lokalnym. Porozumienie jest wyrazem troski samorządów, organizacji trzeciego sektora oraz Rad Seniorów o rosnącą grupę obywateli 60+ zamieszkujących nasze województwo, miasta i wsie, w tym zwłaszcza o osoby w wieku najbardziej zaawansowanym.
Populacja osób starszych w naszym regionie, podobnie jak w całym kraju, będzie wzrastać przez najbliższe lata i dekady, powodując zmiany polityk publicznych realizowanych na poziomie lokalnym. Zwiększy się liczba osób o wysokim potencjale społecznej aktywności, jak również osób wymagających bieżącego wsparcia bytowego. Konieczna jest więc międzysektorowa współpraca na rzecz wypracowywania i wdrożenia nowych rozwiązań korzystnych dla zróżnicowanych grup obywateli 60+. Temu właśnie służyć będzie Porozumienie „Mazowsze 60+”, którego powstanie jest zgodne z kierunkami polityki państwa, opisanymi w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 oraz założeniami Strategii Polityki Społecznej Wobec Osób Starszych do roku 2030.
Z dniem podpisania Deklaracji zawarcia Porozumienia „Mazowsze 60+” przystępujemy do wspólnej pracy na rzecz projektowania kształtu demokratycznej, międzysektorowej kooperacji podmiotów działających świadomie na rzecz seniorów.
Naszym celem będzie:
promowanie gmin oraz organizacji przyjaznych seniorom w skali regionalnej i ponadregionalnej, na poziomie instytucji centralnych i w środowiskach eksperckich/opiniotwórczych; poszerzanie kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, członków organizacji pozarządowych i Rad Seniorów w zakresie działań dotyczących najstarszych obywateli; wsparcie pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na potrzeby działań prosenioralnych realizowanych na Mazowszu przez sygnatariuszy porozumienia; wyznaczanie standardów prowadzenia polityki senioralnej w wymiarze lokalnym oraz ich upowszechnianie poza regionem Mazowsza.
 
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do porozumienia: Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz Rady Seniorów zachęcamy do kontaktu: zaczyn@zaczyn.org, 534-701-114.
zetnijmy cześć sufitu
Ramka ze zdjęciem pełnej Sali:
Wśród prelegentów IV Konkresu Regionalnych Organizacji Senioralnych się: Przemysław Wiśniewski – Fundacja ZACZYN / Uniwersytet Warszawski / Rada Polityki Senioralnej; Agata Miśkowiec – Public Consulting Group / Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej; Jakub Borkowski – Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Janusz Marszałek – Europejska Unia Seniorów; Sławomir Wiśniewski – Stowarzyszenie Nasz Drobin; Dariusz Zieliński – Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Łukasz Marek – Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej w Urzędzie Miasta Wołomin; Zdzisław Szkutnik – Poznańska Rada Seniorów; Karolina Burns – Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka; Agnieszka Cieśla – Politechnika Warszawska; Michał Kolankiewicz – Magazyn Głos Seniora / Stowarzyszenie Manko; Konrad Badełek – iME.
W wydarzeniu wzięli udział m. in. reprezentanci Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Płockiego, samorządowcy z Góry Kalwarii, Wołomina, Bielska, Raciąża, Drobina, członkowie organizacji pozarządowych z kilkunastu miejscowości w tym Warszawy i Płocka, a także członkowie Rad Seniorów m. in. z Warszawy, Ostrołęki, Zielonki, Wołomina, Pruszkowa, Płocka, Góry Kalwarii, Serocka, Starych Babic, Mińska Mazowieckiego, Raciąża, Drobina.
Gościem specjalnym wydarzenia była DJ Wika.
Konferencja była współfinansowana ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej