Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że o seniorów należy dbać jak o dobro narodowe – jednym ze sposobów niesienia im wsparcia są dzienne domy opieki, które powstają w całej Polsce w ramach projektu Senior-WIGOR. Według szacunków ministerstwo do 2020 roku przeznaczy 370 milionów złotych na utworzenie tego typu placówek – w samym 2015 r. środki na ten cel wyniosły nawet 30 mln złotych, a w 2016 roku wzrosną do 40 milionów.

Tekst: Karolina Kwiecińska

Jak działa Dom Dzienny Senior-Wigor?

W Dziennym Domu Senior-WIGOR osoby te mogą spędzać co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, korzystać z orty zajęć i zabiegów, otrzymać co najmniej jeden ciepły posiłek. Obiekty te dysponują m.in. pomieszczeniami, w których organizowane są wspólne spotkania, a także kuchnią, salą do ćwiczeń i odpoczynku (z leżankami).

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów, a także – zależnie od potrzeb – personelu uzupełniającego w niepełnym wymiarze czasu pracy – fizjoterapeuty, pielęgniarki, ratownika medycznego, psychoterapeuty czy dietetyka.

Dzienny Dom Senior-WIGOR może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami – tym bardziej że kierowaną do seniorów ofertę można wtedy rozszerzyć m.in. o usługi świadczone poza siedzibą placówki. Może być również tak, że jeden WIGOR utworzą wspólnie np. dwie sąsiednie gminy.

Placówka powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla seniorów mieszkających w różnych lokalizacjach, ponadto musi ona spełniać określony standard warunków lokalowych, a także być pozbawiona barier funkcjonalnych. Za funkcjonowanie placówki, zapewnienie określonej liczby miejsc oraz dowożenie seniorów odpowiada dana jednostka samorządu. Może ona zadania te powierzyć organizacji pozarządowej czy spółdzielni socjalnej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela wsparcia głównie gminom wykazującym niskie dochody lub wysoki odsetek seniorów, a także tym, w których brakuje infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dla seniorów poza miejscem ich zamieszkania.

Jednostki samorządu terytorialnego aplikujące o dotację na adaptację pomieszczeń na potrzeby WIGORa (do 180 tysięcy złotych) i zakup wyposażenia (do 70 tysięcy złotych) muszą posiadać własny wkład – co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania. Są również zobowiązane do utrzymania trwałości projektu przez okres trzech lat od stworzenia centrum – posiadać więc muszą albo swój lokal, albo stabilną umowę wynajmu.

Po utworzeniu WIGORa bieżącego jego finansowanie spada głównie na gminę. Ministerstwo może zapewnić 1/3 finansowania kosztów i nie więcej niż 200 zł podopieczny/miesiąc, natomiast pozostałe 2/3 to środki, które musi wyłożyć samorząd. Gminy i powiaty mogą jednak zażądać od seniorów opłat za miejsce i w ten sposób zmniejszyć swój udział własny finansowy.

Warto dodać, że środkami własnymi mogą też być środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020).

Szczegółowe informacje na temat Programu Rządowego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 znajdują się na stronie: www.wigor2015.mpips.gov.pl