Fundacja Zaczyn została krajowym partnerem w ramach europejskiej, międzynarodowej akcji COST (Europejska Kooperacja na rzecz Nauki i Technologii) w ramach działania CA22167 – Podejścia partycypacyjne z osobami starszymi (PAAR-net).

Zaczyn jest jednym z kilkudziesięciu europejskich podmiotów (uniwersytetów, think-tanków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) działających w ramach akcji, a dyrektor fundacji Przemysław Wiśniewski pełnić będzie przez kolejne cztery lata rolę członka zarządu akcji.

COST to interdyscyplinarna sieć badawcza, która łączy badaczy i innowatorów w celu badania wybranego przez nich tematu. Natomiast sama PAAR-net COST Action stawia sobie za cel rozwijanie integracyjnych podejść partycypacyjnych w pracy z i na rzecz osób starszych, w taki sposób by integrować różne dyscypliny i metodologie i – w efekcie – napędzać innowacje społeczne w badaniach, wdrażać nowe propozycje do polityk europejskich i krajowych. Celem jest rozwijanie sieci współpracy i wytworzenie rozwiązań korzystnych dla starzejących się europejskich społeczeństw.

Akcja PAAR-net COST koncentruje się na projektach interwencji w zakresie badań, polityki i praktyki, opracowanych przez ekspertów z wykształcenia (zwykle naukowców) i ekspertów z doświadczenia (zwykle osoby niebędące pracownikami akademickimi). Akcja koncentruje się na specyficznej grupie ekspertów z doświadczenia, która to grupa często nie jest uwzględniana w badaniach.

Celem PAAR-net jest gromadzenie, wymiana i pogłębianie wiedzy w zakresie angażowania osób starszych (w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) w proces włączania ich doświadczeń na rzecz tworzenia nowych rozwiązań korzystnych dla seniorów.

Więcej o akcji tu: Action CA22167 – COST

W kolejnych miesiącach I latach będziemy informować o realizowanych działaniach w ramach akcji.