Powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej. W każdym z czterdziestu planowanych domów przebywać będzie dziewięćdziesięciu pacjentów. Program ma charakter pilotażowy. Nabór wniosków o sfinansowanie DDOM trwał do 30 października 2015 r. Do momentu oddania do druku tego numeru nie było jeszcze wyników konkursu.

Tekst: Barbara Dziubińska

Dzienne Domy Opieki Medycznej to nowy projekt Ministerstwa Zdrowia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jego głównym celem jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi, a także poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez lepsze wykorzystanie środków w zakresie opieki pozaszpitalnej. Funkcjonować będą one od 2016 roku w ramach pilotażu mającego na celu wypracowanie standardów opieki, a od 2018 roku zaakceptowany już model będzie wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dzienne Domy Opieki Medycznej przeznaczone są głównie dla osób niesamodzielnych po 65. roku życia. Domy te mają spełniać rolę pośrednią pomiędzy leczeniem szpitalnym a opieką w domu. Osoby starsze, niewymagające całodobowej hospitalizacji, będą mogły korzystać z zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych, których nie da się wykonać w domu. Lekarze i autorzy projektu twierdzą, że dzięki takim działaniom pacjenci będą lepiej funkcjonować, a w efekcie zaczną prowadzić bardziej samodzielne życie i szybciej powrócą do zdrowia. Tym samym koszt całościowy ich leczenia stopniowo będzie malał.

W projekcie przewidziano także możliwość uczenia się opieki i pielęgnacji przez pacjenta i jego rodzinę bądź opiekunów. Czas pobytu seniora w Dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie – przewiduje się, że pacjent będzie mógł skorzystać z tej formy wsparcia przez minimum 30 dni, a maksymalnie cztery miesiące. Dzienny pobyt trwa osiem godzin – w porze odpowiedniej dla pacjenta, jego rodziny i opiekunów.

ddom logo

Resort zdrowia opracował zasady konkursu dla zainteresowanych placówek – warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie umowy z NFZ, a także funkcjonowanie w systemie opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2012 r. Dodatkowym warunkiem jest udowodnienie, że projekt będzie realizowany jeszcze przez trzy lata po wygaśnięciu unijnych środków. Zasady te pozwolą na wyeliminowanie placówek, które nie zajmują się profesjonalnie opieką i nie są w stanie przeznaczać na nią środków przez siebie wypracowanych. DDOM mogą powstawać w wyodrębnionej strukturalnie części placówek podstawowej opieki zdrowotnej, kompleksu szpitalnego, poradni geriatrycznej lub być wyodrębnionym podmiotem leczniczym. Placówki muszą posiadać odpowiednie warunki do leczenia i rehabilitacji. Udział osób po 65. roku życia powinien stanowić trzy czwarte łącznej liczby pacjentów. Warto dodać, że w programie będą mogły wziąć udział jedynie osoby ubezpieczone.